TENPU DI TENPU


1 168 dibiña tradisional

Volumi I


Tenpu di tenpu e un libru ki ta ferese un konzuntu di 1168 dibiña tradisional na Kauberdi, rodiadu di konsiderasons di sklaresimentu y nkuadramentu, undi finalidadi e sobrutudu kontribui pa divulagason, un forma di torna da povu kusa ki povu da.
Es 1168 dibiña rakojedu, na Kauberdi y na Portugal (entri imigrantis kauberdianu), juntu di informantis natural di diversus konseju y ila di país, na un spasu di tenpu ki ta bai di 1976 ti parti di 1988. Na es rakoja, sta nvolvedu varius kuletor y informanti, dibasu di direson di Dipartamentu de Tradisons Oral di Direson Zeral di Patrimoni Kultural (ántis Direson Zeral de Kultura), regra zeral.
Ántis di mas, e altura di sklarise nomi di es libru ki, posivimenti, tene un o otu interesadu na el ku algun fadiga. Pamodi Tenpu di tenpu? Pamodi es libru ta ferese kusas ki izizi tenpu pa fasedu y tenpu pa konsedu y sirbidu di es, pau n banda y, pa otu banda, pamodi kusas ki es obra ta ferese e frutu di tenpu ki tenba tenpu pa daba spritu kumida y pa fase spritu kiria y dizanvolve, na induvidu y kumunidadi, kultura ki (pa si bes) e fiju y pai di kultura.

Autor: T. V. da Silva

Editor: Instituto Caboverdiano do Livro e do Disco
Colecção: Tradições Orais
Ano de edição: 1992
Patrocínio: Instituto Nacional da Cultura
Financiamento: República Federal de Alemanha

(fonte: Daniel Martinho)

Sem comentários: